Image

Centrul de presă

În atenția acționarilor S.A.”RED-Nord”

Consiliul S.A. „RED-Nord” informează că, la ședința din data de 23.05.2023,

documentată prin procesul verbal nr.5/2023, a fost aprobată hotărârea de a convoca Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății în data de 20 iunie 2023, ora 12:00, cu prezența acționarului, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”, cu următoarea ordine de zi:

  1. Examinarea și aprobarea dării de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2022.
  2. Examinarea și aprobarea raportului societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2022.
  3. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare ale Societății pentru anii 2023-2025.
  4. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023.
  5. Examinarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului S.A. „RED-Nord” pentru anul 2022.
  6. Examinarea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2022.
  7. Examinarea și aprobarea raportului de activitate al Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” pentru anul 2022.
  8. Alegerea membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori, ai Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
  9. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2023 ale S.A.„RED-Nord” și stabilirea plății pentru serviciile prestate.
  10. Cu privire la ținerea adunări generale a acționarilor prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) lit. c) și ale art. 54 din Legea 1134/1997.

Înregistrarea acționarului sau a reprezentantului legal al acestuia se va efectua în ziua desfășurării Adunării generale ordinare anuale a acționarilor la sediul întreprinderii, în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”, între orele 9:00 – 11:45.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi perfectată la data de 12.06.2023.

Avizul referitor la convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi expediat prin scrisoare unicului acționar.

Informația privind ținerea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi publicată pe pagina web a Societății: www.rednord.md și în Monitorul Oficial.

Acționarul poate face cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A” în perioada 05 – 19 iunie 2023, între orele 9:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Veaceslav Pînzari (tel. 0231 53 130).

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"