Image

Centrul de presă

În atenția acționarilor S.A.”RED-Nord”

Consiliul S.A. „RED-Nord” informează că, la ședința din data de 23.05.2024,

documentată prin Procesul-verbal nr.7/2024, a fost aprobată hotărârea de a convoca Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății în data de 20 iunie 2024, ora 10:00, prin mijloace electronice, pe adresa:mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”, cu următoarea ordine de zi:

 1. Examinarea și aprobarea dării de seamă privind rezultatele activității economico-financiare ale S.A.„RED-Nord” pentru anul 2023.
 2. Examinarea și aprobarea raportului societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2023.
 3. Repartizarea profitului net obținut în anul 2023.
 4. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024.
 5. Examinarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului S.A. „RED-Nord” pentru anul 2023.
 6. Examinarea și aprobarea Raportului de activitate al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2023.
 7. Examinarea și aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” pentru anul 2023.
 8. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit.
 9. Alegerea membrilor Consiliului S.A.„RED-Nord”.
 10. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord”.
 11. Alegerea membrilor Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”.
 12. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori, ai Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
 13. Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale S.A.„RED-Nord” pentru anul 2024 și stabilirea retribuției pentru serviciile prestate.
 14. Aprobarea Statutului A. „RED-Nord” în redacție nouă.
 15. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă al A. „RED-Nord” în redacție nouă.
 16. Aprobarea Regulamentului Consiliului A. „RED-Nord” în redacție nouă.
 17. Aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori a A. „RED-Nord” în redacție nouă.
 18. Aprobarea Regulamentului Comitetului de audit al A. „RED-Nord” în redacție nouă.

Înregistrarea acționarului sau a reprezentantului legal al acestuia se va efectua în ziua desfășurării Adunării generale ordinare anuale a acționarilor între orele 8:00 – 9:45.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi perfectată la data de 12.06.2024.

Avizul referitor la convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi expediat prin scrisoare unicului acționar.

Informația privind ținerea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi publicată pe pagina web a Societății: www.rednord.md și în Monitorul Oficial.

Acționarul poate face cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A” în perioada 10 – 19 iunie 2024, între orele 9:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Veaceslav Pînzari (tel. 0231 53 130).

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"