Image

Pentru consumatori

Depunerea Cererii pentru eliberarea avizului de racordare:

 1. În scopul racordării la rețeaua electrică a instalației de utilizare și sau a centralei electrice, solicitantul este obligat să obțină de la operatorul de sistem avizul de racordare.
 2. Pentru obținerea avizului de racordare solicitantul depune cererea pentru eliberarea avizului de racordare la operatorul de sistem, la rețeaua electrică a căruia se preconizează racordarea instalației de utilizare/centralei electrice.
 3. Cererea pentru eliberarea avizului de racordare se depune de către solicitant în următoarele cazuri:

1) necesitatea racordării unei instalații de utilizare sau a unei centrale electrice;

2) modificarea instalației de racordare existente – (modificarea puterii electrice a locului de consum sau a centralei electrice, reamplasarea instalației de racordare, modificarea nivelului de tensiune, îndeplinirea unor condiții care necesită introducerea de noi elemente sau modificarea/înlocuirea unor elemente din instalația de racordare cu altele având alte caracteristici tehnice);

3) separarea evidenței energiei electrice consumate pentru alte scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare a energiei electrice;

4) asigurarea cerințelor de securitate în instalațiile electrice ce aparțin operatorului sistemului de distribuție închis, întovărășirilor pomicole, cooperativelor de construcție a garajelor sau altor asociații de coproprietari;

5) modificarea unui loc de consum prin racordarea de generatoare electrice la instalația de utilizare existentă.

 1. În cererea pentru eliberarea avizului de racordare sunt indicate cel puțin următoarele informaţii:

1) datele de identificare ale solicitantului;

2) scopul utilizării energiei electrice (în cazul locurilor de consum);

3) tipul instalaţiei;

4) calculul puterii instalate care se solicită a fi racordată/generată;

5) categoria receptoarelor electrice conform cerințelor de fiabilitatea alimentării cu energie electrică;

6) tipul receptoarelor electrice ce urmează a fi utilizate (trifazat, monofazat etc.);

7) datele de identificare a locului de consum/producere, inclusiv amplasarea geografică sau adresa.

 1. La cererea pentru eliberarea avizului de racordare se anexează următoarele acte:

1) în cazul persoanelor fizice: a) copia actelor, care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum/producere respectiv și, după caz, asupra terenului; b) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;

2) în cazul persoanelor juridice: a) copia deciziei de înregistrare eliberată de Agenția Servicii Publice; b) copia actelor, care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum/producere respectiv; c) planul de amplasare în zonă a instalației de utilizare sau a centralei electrice, pentru care se solicită racordarea; d) copia actului, care atestă dreptul de proprietate/folosință asupra terenului, după caz; e) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz; f) pentru racordarea instalațiilor de utilizare, date caracteristice locului de consum, inclusiv tipul și puterea utilajelor ce se vor utiliza.

 1. La etapa de înregistrare a cererii pentru eliberarea avizului de racordare, operatorul de sistem este în drept să solicite prezentarea unor date suplimentare față de cele specificate la pct.5 în conformitate cu cerințele Normelor tehnice ale rețelelor electrice de transport și de distribuție și Codului rețelelor electrice, în condițiile art.96 alin.(8) din Legea cu privire la energia electrică (în continuare Normele tehnice ale rețelelor electrice).
 2. Cererea pentru eliberarea avizului de racordare, însoțită de actele menționate în pct.5 și 6, se transmit operatorului de sistem prin poștă, fax, e-mail sau se depune direct la oficiul operatorului de sistem.
 3. Cererea pentru eliberarea avizului de racordare se semnează în mod obligatoriu de solicitant sau de împuternicitul legal al solicitantului și se consideră completă dacă au fost anexate toate actele menționate.
 4. Dacă setul de acte anexate cererii pentru eliberarea avizului de racordare nu este complet, operatorul de sistem notifică solicitantul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu privire la necesitatea completării acestuia, indicând exhaustiv documentele și/sau informația lipsă care trebuie completată sau prezentată operatorului de sistem. În acest caz termenul de eliberare a avizului de racordare se consideră din momentul prezentării de către solicitant a setului de acte complet.
 5. Dacă solicitantul nu prezintă actele relevante în termen de 10 zile lucrătoare, operatorul de sistem clasează cererea pentru eliberarea avizului de racordare și informează solicitantul despre aceasta. Aceasta nu împiedică solicitantul să depună o nouă cerere pentru eliberarea avizului de racordare, cu anexarea actelor solicitate.
 6. Cheltuielile de conectare sunt suportate de solicitant.

 

Eliberarea, prelungirea termenului de valabilitate, modificarea și anularea avizului de racordare

 1. După înregistrarea cererii pentru eliberarea avizului de racordare, operatorul de sistem este obligat să colaboreze cu solicitantul în scopul alegerii celei mai avantajoase soluții de racordare.
 2. În situația în care operatorul de sistem a identificat mai multe soluții de racordare, operatorul de sistem informează solicitantul despre acest fapt, iar solicitantul urmează să selecteze una din posibilitățile de racordare identificate.
 3. În cazul eliberării avizului de racordare pentru separarea evidenței la consumatorii casnici pentru alte scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare a energiei electrice, operatorul de sistem nu solicită modificarea instalației de racordare dacă aceasta permite tranzitarea întregii puteri electrice necesare pentru consumul casnic și noncasnic și nu se majorează puterea contractată de persoana respectivă.
 4. Termenele de eliberare de către operatorul de sistem a avizului de racordare, care se numără de la data înregistrării cererii de racordare și prezentarea actelor și informațiilor stabilite la pct.4-9 sunt următoarele:

1) pentru solicitările de racordare a locurilor de consum la rețelele electrice de distribuție – 10 zile calendaristice;

2) pentru solicitările de racordare a locurilor de consum la rețelele electrice de transport – 15 zile calendaristice;

3) pentru solicitările de racordare a centralelor electrice la rețelele electrice de transport sau de distribuție – 30 de zile calendaristice.

 1. Operatorul de sistem eliberează solicitanților avizele de racordare în limitele capacităților disponibile ale rețelei electrice la care se solicită racordarea, în baza principiului „primul venit, primul servit”.
 2. În avizul de racordare se indică în mod obligatoriu condițiile tehnice-economice de racordare la rețeaua electrică a locului de consum sau a centralei electrice, pentru satisfacerea cerințelor utilizatorului de sistem, precizate în cerere cât și condițiile de utilizare a rețelei electrice după punerea sub tensiune a instalației de utilizare sau a centralei electrice.
 3. Avizul de racordare se eliberează gratuit.
 4. După caz, solicitantul sau reprezentantul acestuia este în drept să solicite informaţie suplimentară de la operatorul de sistem aferentă puterii transformatorului, secţiunii conductoarelor şi altă informaţie necesară proiectantului pentru a realiza proiectul de execuţie. Operatorul de sistem prezintă informaţia solicitată în termen de 15 zile lucrătoare.
 5. Condiţiile tehnice incluse în avizul de racordare sunt valabile până la punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare sau a centralei electrice şi, ulterior, pentru toată durata de exploatare a instalaţiei date.
 6. Avizul de racordare se eliberează pentru un termen de:

1) 12 luni de la data emiterii avizului de racordare pentru instalaţia de utilizare;

2) 24 de luni de la data emiterii avizului de racordare pentru centrala electrică.

 1. La cererea solicitantului, termenul de valabilitate al avizului de racordare se prelungeşte de către operatorul de sistem pentru o perioadă de 12 luni pentru instalaţiile de utilizare şi 24 de luni pentru centralele electrice. La cererea de prelungire a termenului de valabilitate a avizului solicitantul obligatoriu prezintă autorizaţia de construire valabilă pentru construcţia obiectului pentru care a fost eliberat avizul de racordare, eliberată în conformitate cu Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie. Operatorul de sistem prelungeşte termenul de valabilitate al avizului de racordare, în termen de 5 zile calendaristice de la data adresării, prin efectuarea inscripţiei respective pe avizul de racordare eliberat solicitantului. Avizul de racordare se prelungeşte o singură dată.
 2. Avizul de racordare îşi încetează valabilitatea în următoarele cazuri:

1) la expirarea termenului de valabilitate a avizului;

2) la cererea solicitantului, dacă nu a fost pusă sub tensiune instalaţia de utilizare sau centrala electrică;

3) la emiterea unui nou aviz de racordare pentru acelaşi loc de consum/generare;

4) în situaţia în care după emiterea avizului de racordare se impune schimbarea soluţiei tehnice de racordare, ca urmare a informaţiilor prevăzute în avizele deţinătorilor de utilităţi;

5) în cazul în care a fost adoptată decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a solicitantului –persoană juridică sau întreprinzătorului individual;

6) în condiţiile prevăzute în Capitolul II, Secţiunea 8 din Regulamentul de racordare nr.168/2019 .

 1. În cazul încetării valabilităţii unui aviz de racordare în conformitate cu pct.23, operatorul de sistem radiază avizul de racordare respectiv şi datele asociate acestuia din Registrul avizelor de racordare.
 2. Avizul de racordare se modifică gratuit de către operatorul de sistem la cererea solicitantului în cazul schimbării numelui sau a denumirii titularului sau modificarea datelor reflectate în avizul de racordare, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre avizul de racordare şi titular, cu condiţia menţinerii termenului prevăzut în avizul de racordare eliberat iniţial.
 3. Avizul de racordare poate fi modificat din oficiu de către operatorul de sistem, cu indicarea în avizul de racordare modificat a puterii aprobate care corespunde puterii electrice determinate conform documentaţiei de proiect. Avizul de racordare modificat se prezintă odată cu documentaţia de proiect coordonată.
 4. Operatorul de sistem emite avizul de racordare modificat în termen de 5 zile lucrătoare. Operatorul de sistem nu operează alte modificări în avizul de racordare decât substituirea denumirii persoanei fizice sau juridice căreia i s-a eliberat avizul de racordare.
 5. Operatorul de sistem refuză eliberarea avizului de racordare doar în lipsa de capacitate a reţelei electrice, motivată de faptul că nu există reţea electrică sau că reţeaua electrică existentă nu dispune de capacitatea tehnică necesară pentru a fi satisfăcute cerinţele solicitantului.
 6. În caz de refuz de eliberare a avizului de racordare din motiv de lipsă de capacitate, operatorul de sistem este obligat să notifice în scris solicitantul despre acest fapt, cu indicarea motivelor şi a argumentelor justificate din punct de vedere tehnic care au stat la baza refuzului şi să prezinte informaţii pertinente despre capacitatea maximă de absorbţie/injecţie care poate fi acceptată în punctul de racordare respectiv, măsurile necesare pentru înlăturarea motivelor de refuz, inclusiv despre măsurile necesare pentru dezvoltarea reţelelor electrice de transport sau de distribuţie şi despre termenele concrete de realizare a dezvoltării acestora. Solicitantul căruia i-a fost refuzată eliberarea avizului de racordare este în drept să modifice puterea solicitată în cererea de eliberare a avizului de racordare în limitele capacităţii disponibile sau să solicite operatorului de sistem respectiv să fie inclus în lista de aşteptare a avizelor de racordare, întocmită de operator în conformitate cu pct.46 din prezentul Regulament.
 7. Lista de aşteptare a avizelor de racordare cuprinde cererile de eliberare a avizului de racordare, înregistrate, dar respinse pe motivul lipsei de capacitate pentru care s a solicitat menţinerea în aşteptare a cererii. Cererile de eliberare a avizelor de racordare se ordonează cronologic, în ordinea primirii solicitărilor privind includerea în lista de aşteptare, prin aplicarea principiului „primul venit, primul servit”. În Lista de aşteptare se indică cel puţin următoarele informaţii: denumirea solicitantului, data primirii solicitării privind includerea în lista de aşteptare, locul amplasării instalaţiei de utilizare sau a centralei electrice pentru care se solicită racordarea, puterea electrică solicitată, informaţii cu privire la capacităţile reţelei electrice în punctul solicitat/porţiunea reţelei electrice la care se solicită racordarea şi motivele imposibilităţii emiterii avizului de racordare.
 8. Fiecare operator de sistem publică pe pagina sa web oficială informaţia din Lista de aşteptare (numărul cererilor de racordare incluse în Lista de aşteptare, cu indicarea puterilor solicitate, instalaţia operatorului de sistem la care este atribuită cererea, precum şi informaţia cu privire la capacităţile rămase disponibile).
 9. La publicarea informaţiei stabilite, operatorii de sistem se abţin de la divulgarea informaţiilor care constituie secret comercial, a informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitate şi a datelor cu caracter personal, precum denumirea sau numele solicitanţilor, adresa acestora etc.

 

Formulare, acte și modele de contracte de distribuție

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"