Image

AGA 2024

Adunarea Generală a Acţionarilor din 20 iunie 2024

 • Adunarea Generală a Acționarilor din 20.06.2024
  • Anunțul de convocare a Adunării generale

Consiliul S.A. „RED-Nord” informează că, la ședința din data de 23.05.2024, documentată prin Procesul-verbal nr.7/2024, a fost aprobată hotărârea de a convoca Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății în data de 20 iunie 2024, ora 10:00, prin mijloace electronice, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”, cu următoarea ordine de zi:

 1. Examinarea și aprobarea dării de seamă privind rezultatele activității economico-financiare ale S.A.„RED-Nord” pentru anul 2023.
 2. Examinarea și aprobarea raportului societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2023.
 3. Repartizarea profitului net obținut în anul 2023.
 4. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024.
 5. Examinarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului S.A. „RED-Nord” pentru anul 2023.
 6. Examinarea și aprobarea Raportului de activitate al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2023.
 7. Examinarea și aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” pentru anul 2023.
 8. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit.
 9. Alegerea membrilor Consiliului S.A.„RED-Nord”.
 10. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord”.
 11. Alegerea membrilor Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”.
 12. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori, ai Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
 13. Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale S.A.„RED-Nord” pentru anul 2024 și stabilirea retribuției pentru serviciile prestate.
 14. Aprobarea Statutului A. „RED-Nord” în redacție nouă.
 15. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă al A. „RED-Nord” în redacție nouă.
 16. Aprobarea Regulamentului Consiliului A. „RED-Nord” în redacție nouă.
 17. Aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori a A. „RED-Nord” în redacție nouă.
 18. Aprobarea Regulamentului Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord” în redacție nouă.

Înregistrarea acționarului sau a reprezentantului legal al acestuia se va efectua în ziua desfășurării Adunării generale ordinare anuale a acționarilor între orele 8:00 – 9:45.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi perfectată la data de 12.06.2024.

Avizul referitor la convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi expediat prin scrisoare unicului acționar

Informația privind ținerea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi publicată pe pagina web a Societății: www.rednord.md și în Monitorul Oficial.

Acționarul poate face cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A” în perioada 10 – 19 iunie 2024, între orele 9:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Veaceslav Pînzari (tel. 0231 53 130).

  • Hotărîrile Adunării generale ordinare

S.A. „RED-Nord” informează că, în data de 20.06.2024, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății, la care a participat reprezentantul unicului acționar ce deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății a luat următoarele hotărârii:

 1. S-a aprobat darea de seamă privind rezultatele activității economico-financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2023.
 2. S-a luat act de raportul societății de audit SA „Audit-Concret” privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2023.
 3. S-a aprobat repartizarea profitului net obținut în anul 2023.
 4. S-au aprobat normativele repartizării profitului net pentru anul 2024.
 5. S-a aprobat raportul de activitate al Consiliului S.A. „RED-Nord” pentru anul 2023.
 6. S-a aprobat raportul de activitate al Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” pentru anul 2023.
 7. S-a aprobat raportul de activitate al Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord” pentru anul 2023.
 8. S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit ale S.A. „RED-Nord”.
 9. Au fost aleși membrii Consiliului S.A. „RED-Nord”.
 10. Au fost aleși membrii Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord”.
 11. Au fost aleși membrii Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord”.
 12. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății și a reprezentantului statului.
 13. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit.
 14. A fost confirmată entitatea de audit SA „Audit Concret”, pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2024 ale S.A.„RED-Nord”.
 15. A fost stabilit cuantumul retribuției serviciilor companiei de audit SA „Audit Concret”, pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2024 ale S.A.„RED-Nord”.
 16. A fost aprobat Statutul S.A. „RED-Nord” în redacție nouă.
 17. Au fost delegate dlui Veaceslav Pînzari, șef al Serviciului Juridic al S.A.„RED-Nord”, împuternicirile de a reprezenta S.A.„RED-Nord” la Agenția Servicii Publice pe chestiunile ce țin de înregistrarea Statutului în redacție nouă.
 18. A fost aprobat Codul de guvernanță corporativă al S.A. „RED-Nord” în redacție nouă.
 19. A fost aprobat Regulamentul Consiliului S.A. „RED-Nord” în redacție nouă.
 20. A fost aprobat Regulamentul Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” în redacție nouă.
 21. A fost aprobat Regulamentul Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord” în redacție nouă.
 22. Au fost împuterniciți membrii Comisiei de cenzori în exercițiu să autentifice semnăturile președintelui și a secretarului Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord”.

AGA 2023

Adunarea Generală a Acţionarilor din 20 iunie 2023

 • Adunarea Generală a Acționarilor din 20.06.2023
  • Anunțul de convocare a Adunării generale

Consiliul S.A. „RED-Nord” informează că, la ședința din data de 23.05.2023, documentată prin procesul verbal nr.5/2023, a fost aprobată hotărârea de a convoca Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății în data de 20 iunie 2023, ora 12:00, cu prezența acționarului, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”, cu următoarea ordine de zi:

 1. Examinarea și aprobarea dării de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2022.
 2. Examinarea și aprobarea raportului societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2022.
 3. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare ale Societății pentru anii 2023-2025.
 4. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023.
 5. Examinarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului S.A. „RED-Nord” pentru anul 2022.
 6. Examinarea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2022.
 7. Examinarea și aprobarea raportului de activitate al Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” pentru anul 2022.
 8. Alegerea membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori, ai Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
 9. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2023 ale S.A.„RED-Nord” și stabilirea plății pentru serviciile prestate.
 10. Cu privire la ținerea adunări generale a acționarilor prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) lit. c) și ale art. 54 din Legea 1134/1997.

Înregistrarea acționarului sau a reprezentantului legal al acestuia se va efectua în ziua desfășurării Adunării generale ordinare anuale a acționarilor la sediul întreprinderii, în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”, între orele 9:00 – 11:45.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi perfectată la data de 12.06.2023.

Avizul referitor la convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi expediat prin scrisoare unicului acționar.

Informația privind ținerea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi publicată pe pagina web a Societății: www.rednord.md și în Monitorul Oficial.

Acționarul poate face cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A” în perioada 05 – 19 iunie 2023, între orele 9:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Veaceslav Pînzari (tel. 0231 53 130).

  • Hotărîrile Adunării generale ordinare

S.A. „RED-Nord” informează că, în data de 20.06.2023, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății (cu participarea acționarului), la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății a luat următoarele hotărâri:

 1. S-a aprobat darea de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2022.
 2. S-a aprobat raportul societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2022.
 3. S-au aprobat direcțiile prioritare de dezvoltare ale Societății pentru anii 2023-2025.
 4. S-a aprobat repartizarea profitului net obținut în anul 2022.
 5. S-au aprobat normativele repartizării profitului net pentru anul 2023.
 6. S-a aprobat raportul de activitate al Consiliului S.A. „RED-Nord” pentru anul 2022.
 7. S-a aprobat raportul de activitate al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2022.
 8. S-a aprobat raportul de activitate al Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” pentru anul 2022.
 9. Au fost aleși membrii Consiliului, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”.
 10. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori, ai Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
 11. A fost confirmată entitatea de audit SA „Audit Concret”, pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2023 ale S.A.„RED-Nord”.
 12. A fost stabilit cuantumul retribuției serviciilor companiei de audit SA „Audit Concret”, pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2023 ale S.A.„RED-Nord”.
 13. A fost acceptată propunerea ca următoarea Adunare generală ordinară anuală a acționarilor S.A. „RED-Nord” să fie ținută prin mijloace electronice.
 14. Au fost împuterniciți membrii Comisiei de cenzori în exercițiu să autentifice semnăturile președintelui și a secretarului Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord”.

AGA 2022

Adunarea Generală a Acţionarilor din 14 octombrie 2022

 • Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 14.10.2022
  • Anunțul de convocare a Adunării generale extraordinare

Consiliul S.A. „RED-Nord” informează că, la ședința din data de 23.09.2022, documentată prin procesul verbal nr.11/2022, a fost aprobată decizia de a convoca, în data de 14 octombrie 2022, ora 12:00, Adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu prezența acționarului, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, cu următoarea ordine de zi:

 • Încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord”;
 • Alegerea unui membru al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord”;
 • Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și reprezentantului statului.

Înregistrarea acționarului sau a reprezentantului legal al acestuia se va efectua în ziua desfășurării Adunării generale extraordinare a acționarilor la sediul întreprinderii, în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”, între orele 9:00 – 11:45.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi perfectată la data de 10.10.2022.

Avizul referitor la convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi expediat prin scrisoare unicului acționar.

Informația privind ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi publicată pe pagina web a Societății: www.rednord.md și în Monitorul Oficial.

Acționarul poate face cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A” până la data de 14 octombrie 2022, între orele 9:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Veaceslav Pînzari (tel. 0231 53 130).

  • Hotărîrile Adunării generale ordinare

S.A. „RED-Nord” Vă informează că, în data de 14.10.2022, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății (cu participarea acționarului), la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății a luat următoarele hotărâri:

 1. S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor dlui Răuleț Ion, în calitate de membru al Comisiei de cenzori a Societății.
 2. S-a aprobat alegerea dnei Bolun Cristina, șef Serviciu protecția consumatorilor și supravegherea pieței din cadrul Ministerului Economiei, în calitate de membru al Comisiei de cenzori a Societății.
 3. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și reprezentantului statului, în mărime de un salariu minim pe țară, determinat în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim pe țară.
 4. Au fost împuterniciți membrii Comisiei de cenzori în exercițiu să autentifice semnăturile președintelui și a secretarului Adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. „RED-Nord”..

Adunarea Generală a Acţionarilor din 21 iunie 2022

 • Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 21.06.2022
  • Anunțul de convocare a Adunării generale ordinare

Consiliul S.A. „RED-Nord” informează că, la ședința din data de 27.05.2022, documentată prin procesul verbal nr.6/2022, a fost aprobată decizia de a convoca, în data de 21 iunie 2022, ora 12:00, Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, cu prezența acționarului, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”.

Ordinea de zi:

 1. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”.
 2. Alegerea membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
 3. Repartizarea profitului net obținut în anul 2021 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2022.
 4. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a societății pentru anii 2022-2024.
 5. Examinarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului S.A. „RED-Nord” pentru anul 2021.
 6. Examinarea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021.
 7. Examinarea și aprobarea raportului de activitate al Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021.
 8. Examinarea și aprobarea raportului societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2022.
 9. Examinarea și aprobarea dării de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021.
 10. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2022 ale S.A.„RED-Nord” și stabilirea plății pentru serviciile prestate.
 11. Aprobarea modificării capitalului social al S.A.„RED-Nord”.
 12. Aprobarea modificărilor la „Statutul S.A. „RED-Nord”.

         Înregistrarea acționarului sau a reprezentantului legal al acestuia se va efectua în ziua desfășurării Adunării generale ordinare anuale a acționarilor la sediul întreprinderii, în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”, între orele 9:00 – 11:45.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi perfectată la data de 10.06.2022.

Avizul referitor la convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi expediat prin scrisoare unicului acționar.

Informația privind ținerea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord” va fi publicată pe pagina web a Societății: www.rednord.md și în Monitorul Oficial.

Acționarul poate face cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A” în perioada 06 – 20 iunie 2022, între orele 9:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Veaceslav Pînzari (tel. 0231 53 130).

  • Hotărîrile Adunării generale ordinare

S.A. „RED-Nord” informează că, în data de 21.06.2022, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății (cu participarea acționarului), la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății a luat următoarele hotărâri:

 1. S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”.
 2. Au fost aleși membrii Consiliului, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”.
 3. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului societății, a reprezentantului statului și ai Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord”.
 4. S-a aprobat repartizarea profitului net obținut în anul 2021 și s-au aprobat normativele repartizării profitului net pentru anul 2022.
 5. S-au aprobat direcțiile prioritare de dezvoltare a societății pentru anii 2022-2024.
 6. S-a aprobat raportul de activitate al Consiliului S.A. „RED-Nord” pentru anul 2021.
 7. S-a aprobat raportul de activitate al Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021.
 8. S-a aprobat raportul de activitate al Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021.
 9. S-a aprobat raportul societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2021.
 10. S-a aprobat darea de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021.
 11. A fost confirmată entitatea de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2022 ale S.A.„RED-Nord” și a fost stabilit cuantumul retribuției serviciilor acesteia.
 12. Au fost împuterniciți membrii Comisiei de cenzori în exercițiu să autentifice semnăturile președintelui și a secretarului Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord”.

Adunarea Generală a Acţionarilor din 22 martie 2022

 • Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 22.03.2022
  • Anunțul de convocare a Adunării generale extraordinare

Consiliul S.A. „RED-Nord” informează, că la ședința din data de 25.02.2022, documentată prin procesul verbal nr.1/2022, a fost aprobată decizia de a convoca, pe data de 22.03.2022, ora 12.00, Adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu prezența acționarului, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la încetarea înainate de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și a Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord”;
 2. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori.
  • Hotărîrile Adunării generale extraordinare

S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință că, la data de 22.03.2022, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății (cu participarea acționarului), la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală extraordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

 1. Se încetează înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de Audit a S.A. ,,RED-Nord”;
 2. Se aleg, în calitate de membri ai Consiliului Societății următoarele persoane:
 • Viorel Popa (Președinte), șef al Direcției contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice;
 • Filimon Oleg, consultant principal al Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice.;
 • Mircea Păscăluță, secretar de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
 • Gheorghe Movileanu, consilier în cadrul Corpului de Control al Prim-ministrului;
 • Stela Jemna, șef al Cabinetului Prim-ministrului;
 • Vadim Gumene, secretar de stat al Ministerului Economiei.;
 • Alexandru Rodideal, șef al Secției datorie externă și recreditare a Ministerului Finanțelor.
 1. Se stabilește cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului societății S.A. „RED-NORD” în mărime de trei salarii minime pe țară, determinate în condițiile Legii nr. 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.
 2. Se aleg, în calitate de membri ai Comisiei de cenzori următoarele persoane:
 • Bolun Cristina, consultant principal al Direcției infrastructura calității și supravegherea pieței, Ministerul Economiei.
 • Renchez Galina, consultant superior al Direcției planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice.
 • Berdan Lilia, consultant principal al Direcției evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice.
 • Corina Alexa, șef adjunct al Direcției politici fiscale și vamale a Ministerului Finanțelor.
 • Olari Nicolae, șef adjunct al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
 1. Se stabilește cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” în mărime de trei salarii minime pe țară, determinate în condițiile Legii nr. 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.
 2. Se aleg, în calitate de membri ai Comitetului de audit următoarele persoane:
 • Olișevschi Sergiu, auditor intern, Serviciul audit intern, Agenția Proprietății Publice.
 • Gorobica Cristina, consultant principal al Direcției financiară, Agenția Proprietății Publice.
 • Babuci Petru, șef adjunct al Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern, Ministerul Finanțelor.

AGA 2021

Adunarea Generală a Acţionarilor din 1 noiembrie 2021

 • Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 01.11.2021
  • Anunțul de convocare a Adunării generale extraordinare

S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință că, la ședința Consiliului din data de 04.10.2021, documentată prin procesul verbal nr.19/2021, a fost aprobată decizia de a convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 01.11.2021, ora 12:00, la sediul Agenției Proprietății Publice, pe adresa: Piața Marii Adunări Naționale 1, cu următoarea ordine de zi:

 • Cu privire la încetarea înainate de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori;
 • Cu privire la alegerea membrilor Consiliului și ai Comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi perfectată la data de 05.10.2021. Forma de ținere a Adunării generale – cu prezența acționarilor.

Înregistrarea acționarilor va fi între orele 1030-1155.

Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor la sediul Societății, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, în perioada 05 – 29 octombrie 2021, între orele 8:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Maxim Negru (tel. 068084982).

  • Hotărîrile Adunării generale extraordinare

S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință că, la data de 01.11.2021, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății (cu participarea acționarului), la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală extraordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

 1. Se încetează înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului societății și ale Comisiei de cenzori;
 2. Se aleg, în calitate de membri ai Consiliului Societății următoarele persoane:

- Olișevschi Sergiu (președinte) Șef Serviciu Audit Intern Agenția Proprietății Publice;

- Popa Viorel, șef al Direcției contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice;

- Jomiru Sergiu, consultant principal al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

- Rodideal Alexandru, șef al secției datorie externă și recreditare, Ministerul Finanțelor;

- Borosan Constantin, Secretar de stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

- Gumene Vadim, Secretar de stat, Ministerul Economiei;

- Muntean Ion, Expert, IDIS Viitorul;

 1. Se stabilește cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății în mărime de trei salarii minime pe țară, determinate în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim;
 2. Se aleg, în calitate de membri ai Comisiei de cenzori următoarele persoane:

- Bolun Cristina, Consultant principal, al Direcției infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei;

- Renchez Galina, consultant superior al Direcției planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice;

- Berdan Lilia, consultant principal al Direcției evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;

- Vizir Ala, consultant principal al Secției politici contabile și audit a Direcției politici financiare a Ministerului Finanțelor;

- Olari Nicolae, consultant principal al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Se stabilește cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Comisiei de cenzori în mărime de două salarii minime pe țară, determinate în condițiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim

Adunarea Generală a Acţionarilor din 15 iunie 2021

 • Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 15.06.2021
  • Anunțul de convocare a Adunării generale ordinare

S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință că, la ședința Consiliului din data de 26.05.2021, documentată prin procesul verbal nr.13/2021, a fost aprobată decizia de a convoca Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 15.06.2021, ora 12:00, la sediul Agenției Proprietății Publice, pe adresa: Piața Marii Adunări Naționale 1, cu următoarea ordine de zi:

 1. Examinarea și aprobarea dării de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
 2. Examinarea și aprobarea dării de seamă a activității Consiliului al S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
 3. Examinarea și aprobarea dării de seamă a activității Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
 4. Examinarea și aprobarea raportului anual de activitate al Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
 5. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității S.A. „RED-Nord” pentru anii 2021 – 2023;
 6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2021;
 7. Examinarea și aprobarea raportului societății de audit privind rezultatele auditului situațiilor financiare ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
 8. Confirmarea societății de audit pentru anul 2021 și stabilirea plății pentru serviciile prestate;
 9. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit;
 10. Alegerea unei noi componențe a Consiliului Societății, a Comisiei de cenzori și a Comitetului de audit ale S.A. ,,RED-Nord”;
 11. Stabilirea cuantumului retribuirii muncii membrilor Consiliului societății, a Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului;
 12. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă al S.A. „RED-Nord”;
 13. Confirmarea procesului – verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor S.A. „RED-Nord”.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară a acționarilor va fi perfectată la data de 02.06.2021.

Forma de ținere a Adunării generale – cu prezența acționarilor.

Înregistrarea acționarilor va fi între orele 1030-1155.

Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor la sediul Societății, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, în perioada 02 – 14 iunie 2021, între orele 8:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Maxim Negru (tel. 068084982). 

  • Hotărîrile Adunării generale ordinare

S.A. „RED-Nord” Vă aduce la cunoștință că, la data de 15.06.2021, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor societății (cu participarea acționarului), la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

 1. S-a abrobat darea de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2020;
 2. S-a aprobat darea de seamă a activității Consiliului S.A.„RED-Nord” pentru anul 2020;
 3. S-a aprobat darea de seamă a Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020;
 4. S-a aprobat raportul de activitate al Comitetului de audit pentru anul 2020;
 5. S-au aprobat direcțiile prioritare de dezvoltare ale S.A.„RED-Nord” pentru anul 2021-2023;
 6. S-au aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2021, după cum urmează: 50% - plata dividendelor, 10% - formarea capitalului de rezervă, 34% - investirea în dezvoltarea întreprinderii, 1% - plata recompenselor organelor de conducere (organul executiv, membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori), 5% - alte scopuri, în corespundere cu legislația și cu statutul societății (Fondul de consum);
 7. S-a aprobat raportul de audit pentru anul 2020;
 8. S-a confirmat societatea de audit SRL Divers Audit pentru prestarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare anuale ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2021 și s-a stabilit cuantumul retribuției serviciilor acesteia în sumă de 174 000 lei, inclusiv TVA;
 9. S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului S.A.„RED-Nord”, ai Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”;
 10. S-au ales în calitate de membri ai Consiliului, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” următoarele persoane:

1) membri ai Consiliului S.A. „RED-Nord”:

- Soltan Corneliu (președinte), director general adjunct Agenția Proprietății Publice;

- Palețchi Anastasia, șef al Direcției financiare, Agenția Proprietății Publice;

- Măriuță Svetlana, consultant principal al Direcției planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice;

- Mamei Marian, șef al Direcției infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei și Infrastructurii;

- Gorceac Tatiana, specialist principal al Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;

- Popovici Ala, administrator principal al Serviciului administrativ al Direcției management instituțional, Agenția Proprietății Publice;

- Pașinschi Iurie, secretar general al Ministerului Finanțelor.

2) membri ai Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” a următoarelor persoane:

- Mistreanu Olga, specialist principal al Direcției financiare, Agenția Proprietății Publice;

- Renchez Galina, consultant superior al Direcției planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice;

- Berdan Lilia, consultant principal al Direcției evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;

- Vizir Ala, consultant principal al Secției politici contabile și audit a Direcției politici financiare a Ministerului Finanțelor;

- Olari Nicolae, consultant principal al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii.

3) membri ai Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord” a următoarelor persoane:

- Olișevschi Sergiu, auditor intern al Serviciului Audit Intern al Agenția Proprietății Publice;

- Gorobica Cristina, consultant principal al Direcției financiare, Agenția Proprietății Publice;

- Babuci Petru, șef interimar al Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern, Ministerul Finanțelor.

 1. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății, membrilor Comisiei de cenzori și reprezentantului statului în mărime de trei salarii minime pe țară, determinate în condițiile Legii nr.1432-XIV din 28.12.2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.
 2. S-a aprobat Codul de Guvernanță Corporativă al S.A.„RED-Nord”.
 3. S-au împuternicit membrii Comisiei de cenzori în exercițiu să autentifice semnăturile președintelui și a secretarului Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord”.

Adunarea Generală a Acţionarilor din 15 ianuarie 2021

 • Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 15.01.2021
  • Anunțul de convocare a Adunării generale extraordinare

Consiliul Societății S.A. „RED-Nord” anunță despre convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor pe data de 15 ianuarie 2021, ora 10:00, cu prezența acționarului, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului Societății;
 2. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății;
 3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății;   
 4. Cu privire la aprobarea Statutului S.A. „RED-Nord” în redacție nouă.

Înregistrarea acționarului sau reprezentantului său legal se va efectua în ziua desfășurării adunării generale extraordinare a acționarilor la sediul întreprinderii în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180„A”, între orele 9:00 – 9:45.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi perfectată la data de 10.01.2021.

Acționarul se va putea familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A” , începând cu data de 10 ianuarie 2021, între orele 9:00 – 16:00, la secretarul Consiliului Societății, dl. Veaceslav Pînzari (tel. 0231 53 130).

  • Hotărîrile Adunării generale extraordinare

S.A. „Rețele Electrice de Distribuție Nord" informează că, în data de 15.01 2021, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății, la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală extraordinară a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

1 . S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor următorilor membri ai Consiliului Societății: Andrei Balan, Lilian Cristiuc, Sergiu Chicu.

 1. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății.
 2. Au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului S.A. „RED-Nord": lurie Pașinschi, Tatiana Gorceac, Ala Popovici.
 3. S-a aprobat Statutul S.A. „RED-Nord" în redacție nouă, s-au delegat împuternicirile de a reprezenta S.A. „RED-Nord" în organele competente pe chestiunile ce țin de modificarea Statutului, dlui Veaceslav Pînzari, al Serviciului Juridic S.A. „RED-Nord".

AGA 2020

Adunarea Generală a Acţionarilor din 2 iunie 2020

 • Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 02.06.2020
  • Anunțul de convocare a Adunării generale ordinare

Consiliul Societății anunță convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pe data de 02.06.2020, ora 12:00, cu prezența acționarilor, pe adresa juridică:mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 180 A.

Ordinea de zi:

 1. Examinarea și aprobarea dării de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.”RED-Nord” pentru anul 2019;
 2. Examinarea și aprobarea dării de seamă a activității Consiliului S.A.”RED-Nord” pentru anul 2019;
 3. Examinarea și aprobarea dării de seamă a activității Comisiei de cenzori a S.A.”RED-Nord” pentru anul 2019;   
 4. Examinarea și aprobarea raportului anual de activitate a Comitetului de audit; 
 5. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare ale S.A.”RED-Nord” pentru anul 2020;
 6. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2019.
 7. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2020;
 8. Examinarea și aprobarea raportului de audit pentru anul 2019;
 9. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2020 ale S.A.”RED-Nord” și stabilirea plății pentru serviciile prestate;
 10. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului S.A.”RED-Nord”, Comisiei de cenzori a S.A.”RED-Nord” și Comitetului de audit al S.A.”RED-Nord”;
 11. Stabilirea cuantumului remunerării muncii Consiliului S.A.”RED-Nord”, Comisiei de cenzori a S.A.”RED-Nord” și a Reprezentantului statului;
 12. Alegerea unei noi componențe a Consiliului S.A.”RED-Nord”, Comisiei de cenzori a S.A.”RED-Nord” și Comitetului de audit al S.A.”RED-Nord”;
 13. Aprobarea Regulamentului Consiliului ”RED-Nord”;
 14. Aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori a ”RED-Nord”;
 15. Aprobarea Regulamentului Comitetului de audit al ”RED-Nord”;
 16. Confirmarea procesului-verbal al Adunării generale ordinare a acționarilor ”RED-Nord”;

Înregistrarea acționarului sau reprezentantului său legal se va efectua în ziua desfășurării adunării generale pe adresa sus-numită între orele 11:00-11:45.

Acționarul sau reprezentantul său legal se va familiariza cu materiale aferente Ordinii de zi a Adunării generale începînd cu data de 27.05.2020, de la 10:00-15:00 pe adresa: mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare 180 A sau, la solicitare, se va remite materiale aferente ordinii de zi acționarului majoritar (Agenția Proprietății Publice) sau reprezentantului său legal spre familiarizare.

  • Hotărîrile Adunării generale ordinare

S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” informează că, în data de 02.06.2020, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății (cu participarea acționarului), la care a fost prezent reprezentantul unicului acționar, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot (cvorum 100%).

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor a luat următoarele hotărâri:

 1. S-a aprobat darea de seamă privind rezultatele activității economico-financiare a S.A.„RED-Nord” pentru anul 2019.
 2. S-a aprobat darea de seamă a activității Consiliului S.A.„RED-Nord” pentru anul 2019.
 3. S-a aprobat darea de seamă a Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord” pentru anul 2019.
 4. S-a aprobat raportul anual de activitate al Comitetului de audit.
 5. S-au aprobat direcțiile prioritare de dezvoltare ale S.A.„RED-Nord” pentru anii 2020-2022.
 6. S-a aprobat repartizarea profitului net obținut în anul 2019.
 7. S-au aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2020.
 8. S-a aprobat raportul de audit pentru anul 2019.
 9. A fost confirmată societatea de audit SRL „Moldauditing” pentru prestarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare anuale ale S.A. „RED-Nord” pentru anul 2020 și s-a stabilit cuantumul retribuției serviciilor acesteia.
 10. S-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului S.A.„RED-Nord”, ai Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord” și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord”.
 11. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății, membrilor Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
 12. Au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit al S.A.„RED-Nord” următoarele persoane:

1) membri ai Consiliul S.A. „RED-Nord”: Soltan Corneliu (președinte), Cristiuc Lilian, P alețchi Anastasia, Mariuță Svetlana, Chicu Sergiu, Balan Andrei, Mamei Marian.

2) membri ai Comisiei de cenzori a S.A. „RED-Nord”: Mistreanu Olga, Renchez Galina, Berdan Lilia, Vizir Ala, Olari Nicolae.

3) membri ai Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord”: Olișevschi Sergiu, Gorobica Cristina, Vieru Octavian

 1. S-a aprobat Regulamentul Consiliului S.A. „RED-Nord”.
 2. S-a aprobat Regulamentul Comisiei de cenzori a S.A.„RED-Nord”.
 3. S-a aprobat Regulamentul Comitetului de audit al S.A. „RED-Nord”.

S-au împuternicit membrii Comisiei de cenzori în exercițiu să autentifice semnăturile președintelui și a secretarului Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „RED-Nord”.

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"